Σκοπός

ΟΡΑΜΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με τον διακριτικό τίτλο «Οινιαδών Ανάπτυξις» (Αγγλιστί: «Rescue, Utilization and Development Company of Historical Properties and Natural Monuments of Oiniades» with the distinctive title «Development Company of Oiniades» εδρεύει στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής Οινιαδών, στην ομώνυμη δημοτική ενότητα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διάσωση, η διατήρηση, η ανάδειξη και η αξιοποίηση κτηρίων ιστορικού, λαογραφικού, πολιτιστικού και υποδειγματικού παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Οινιαδών. Όλα αυτά πάντα σε συμφωνία με την ιστορία, το φυσικό και το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής αλλά και τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα οι επιδιώξεις της «Οινιαδών Ανάπτυξις» και τα μέσα επίτευξης των καταστατικών σκοπών της συνοψίζονται ως εξής:

 • Διατήρηση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση κτηρίων ιστορικού ή λαογραφικού και πολιτιστικού ή υποδειγματικού παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Οινιαδών σε συμφωνία με την ιστορία το φυσικό και το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.

 • Η διάσωση με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο κτηρίων ιστορικού ή λαογραφικού και πολιτιστικού ή υποδειγματικού παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος ή ενθάρρυνση με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο ιδιωτών και άλλων φορέων στην κατεύθυνση της ανακατασκευής ερειπωμένων κτηρίων ή κτηρίων που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά λόγω εγκατάλειψης.

 • Η ανάδειξη ιστορίας των κτηρίων, ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών και η σύνδεση τους με το περιβάλλον, την ιστορία και άλλα σημαντικές πτυχές του τόπου.

 • Δημιουργία ψηφιακού μητρώου ιστορικών ακίνητων με σαφή στοιχεία και προσδιορισμό στο χάρτη το οποίο θα διατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 • H προστασία και η ανάδειξη τοπίων ή μνημείων της φύσης εντός των ορίων των Οινιαδών και της Αιτωλοακαρνανίας.

 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για βέλτιστες πρακτικές στην αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των κτηρίων.

 • Προτάσεις χρήσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη χρηστή διαχείριση των ακίνητων.

 • Δημιουργία και πρόταση αρχιτεκτονικών project ή project αναμορφώσεων και αναπλάσεων χώρων/περιοχών.

 • Κατάρτιση μελετών και πολιτικών για θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, τεχνικών παρεμβάσεων και εφαρμογή προγραμμάτων για την αξιοποίηση των φυσικών και οικονομικών πόρων της περιοχής.

 • Κατάρτιση προγραμμάτων όπου θα υποβοηθούνται οι πολίτες να ενταθούν σε προγράμματα αναπαλαίωσης ή καλλωπισμού κτηρίων καθώς και αξιοποίηση λοιπών διαθέσιμων πόρων της πολιτείας για βελτίωση της εικόνας του οικιστικού ιστού.

 • Έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων ή ψηφιακών αρχείων και η συμμετοχή - παρέμβαση στα ΜΜΕ και άλλα σύγχρονα μέσα διάδοσης κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την προώθηση των σκοπών και τη προβολή του έργου της εταιρίας.

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή στη τοπική κοινωνία, την αλληλεπίδραση, την δημιουργία κινήτρων και την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών της εταιρίας αλλά και των κατοίκων των Οινιαδών και της Αιτωλοακαρνανίας εν γένει.

 • Δημιουργία θεματικών εργαστηρίων (Workshops) και δημιουργία χρήσιμου αρχείου για την ιστορία των κτηρίων και τη σχέση τους με την περιοχή τα όποια να αναδειχθούν και θα προβληθούν μέσω της συνεργασίας και με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 • Η σχεδίαση και πραγμάτωση ολόκληρων πρότυπων έργων (π.χ. διάθεση χρημάτων για την δημιουργία κτηρίων που εκφράζουν την παραδοσιακή τεχνοτροπία και τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν για κοινοτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και να αποτελέσουν συνέχεια της οικιστικής παράδοσης ή να προσθέσουν στοιχεία που μπορούν να προσαρμοστούν αρμονικά σε αυτή.

 • Στα πλαίσια του εγχειρήματος προτείνεται η ίδρυση της 1ης «Βιβλιοθήκης Εργαλείων» (Tool library) στην Ελλάδα προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι πολίτες να επισκευάζουν και να καλλωπίζουν ακίνητα που τους ανήκουν βελτιώνοντας τη συνολική εικόνα των κτηρίων και του οικιστικού ιστού. Ειδικότερα η βιβλιοθήκη Εργαλείων θα διαθέτει δανειστική τεχνική βιβλιοθήκη, εργαλειοθήκη και ελαφρύ κατασκευαστικό εξοπλισμό ενώ επιδιώκεται η σύσταση εθελοντικής κατασκευαστικής ομάδας για στοχοθεσία και πραγμάτωση κατασκευών προς εξυπηρέτηση διαδραστικών κοινοτικών εγχειρημάτων (project) που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

 • Η διατήρηση και διασώση των παραδοσιακών τεχνών (όπως η τοπική βοτανολογία – θεραπευτική, η ξυλουργική, η αγιογραφία, η αγγειοπλαστική, το πλέξιμο, το κέντημα και η δημιουργία παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων κ.α).

 • Η παροχή ολιστικών λύσεων σε αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αισθητικά, παραγωγικά και κοινωνικά προβλήματα της περιοχής.

 • Η καταπολέμηση της ανεργίας στις Οινιάδες και την Αιτωλοακαρνανία εν γένει με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από την δράση της εταιρίας - Ενθάρρυνση της αστικής αποκέντρωσης και η δημιουργία κινήτρων για επιστροφή της νεολαίας στην επαρχία και την τόνωση του πληθυσμού της υπαίθρου.

 • Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς, πανεπιστημιακούς, ιδιωτικούς και διεθνείς.

 • Συμμετοχή και παρακίνηση της τοπικής κοινωνίας με εκκίνηση διαλόγου σχετικά με το μέλλον, τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τα οφέλη της περιοχής μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης των κτηρίων - Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας έναντι των χαμένων αυτών θησαυρών που αποτελούν σημεία αναφοράς της συλλογικής μνήμης και σημεία επαφής του παρελθόντος με τη σύγχρονη εποχή αλλά και το μέλλον.

 • Ο συντονισμός των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών διαφόρων οργανώσεων, σωματείων και λοιπών φορέων της περιοχής προς επίτευξη ανώτερων σκοπών ωφέλιμων προς το κοινωνικό σύνολο.

 • Η υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής μέσω βελτίωσης του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτικών και των τοπικών φορέων και μέσω βελτίωσης/προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού.

 • Η βελτίωση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων των Οινιαδών και της Αιτωλοακαρνανίας.

 • H προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των εμπλεκόμενων Δήμων, Κοινοτήτων ή της ευρύτερης περιοχής.

 • Προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ευημερίας των πολιτών.

 • Η ανάπτυξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και του εθελοντισμού για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.

 • Η ενίσχυση των κοινοτήτων και των δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των μελών τους προωθώντας ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής με σεβασμό στις αξίες της οικογένειας, της μητρότητας, την κοινωνική αλληλεγγύη, την παράδοση, την ιστορία και την φύση υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζεί σε αρμονία με τη φύση και το ζωικό βασίλειο και δεν χρειάζεται να επιβληθεί παντελώς και να παρεμβαίνει αλόγιστα επ αυτού. Αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερο σεβασμό και φροντίδα τα κτίσματα και τους τόπους στους οποίους αυτές οι κοινότητες ζουν και αναπτύσσονται.

 • Η δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας που θα υποστηρίζει τις δράσεις και το έργο της εταιρίας και θα αποτελέσει τη βάση της μελλοντικής ύπαρξης - προόδου της και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της.

 • Ο διαμοιρασμός και η διάχυση τεχνογνωσίας (know – how).

 • Η προσέλκυση ξένων επισκεπτών και η τόνωση του τουρισμού στην περιοχή.

 • Η Βιώσιμη ανάπτυξη σε αρμονία με το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ανάγκες.

 • Η αειφόρος διαχείριση αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των ηλικιών σχετικά με τη σημασία της διατήρησης του.

 • Η Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως το πεδίο εκείνο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα και αντλεί πόρους κάθε ανθρωπινή δραστηριότητα και χρήζει της προσοχής και της φροντίδας κάθε κοινωνίας.

 • Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών και ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων για την εναρμόνιση της οικονομικής δραστηριότητας, με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του τόπου καθώς και ανάδειξη της σημασίας του φυσικού περιβάλλοντος για τους οικιστικούς ιστούς που αναπτύσσονται εντός αυτού.

 • Η εταιρία είναι πρόθυμη και δύναται να αναλάβει έργο πέραν των Οινιαδών και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Αιτωλοακαρνανίας, της ελληνικής επικράτειας ή ακόμη και το εξωτερικό εφόσον της ζητηθεί και δύναται να το φέρει εις πέρας.

 • Η παροχή υποστηρικτικών ως προς τους σκοπούς της εταιρίας υπηρεσιών από εθελοντές μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου και άλλων τεχνολογικών μέσων.

 • Η δημιουργία ιστοσελίδας που θα παρέχει άμεση ενημέρωση σχετικά με το όραμα, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του οργανισμού καθώς και θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τα μέλη και λοιπά στελέχη της εταιρίας.

 • Η δημιουργία πλατφόρμας που θα συντονίζει, θα οργανώνει και θα φιλοξένει όλα τα εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα της εταιρίας και θα εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των χρηστών.

 • Δημιουργία λογαριασμών εταιρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 • Δημιουργία ψηφιακού μητρώου ιστορικών ακίνητων με σαφή στοιχεία και προσδιορισμό στο χάρτη το οποίο θα διατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για βέλτιστες πρακτικές στην αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των κτηρίων.

 • Προτάσεις χρήσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη χρηστή διαχείριση των ακίνητων.

 • Δημιουργία και πρόταση αρχιτεκτονικών project ή project αναμορφώσεων και αναπλάσεων χώρων/περιοχών.

 • Κατάρτιση μελετών και πολιτικών για θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, τεχνικών παρεμβάσεων.

 • Κατάρτιση προγραμμάτων όπου θα υποβοηθούνται οι πολίτες να ενταθούν σε προγράμματα αναπαλαίωσης ή καλλωπισμού κτηρίων καθώς και αξιοποίηση λοιπών διαθέσιμων πόρων της πολιτείας για βελτίωση της εικόνας του οικιστικού ιστού.

 • Έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων ή ψηφιακών αρχείων και η συμμετοχή - παρέμβαση στα ΜΜΕ και άλλα σύγχρονα μέσα διάδοσης κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την προώθηση των σκοπών και τη προβολή του έργου της εταιρίας.

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή στη τοπική κοινωνία, την αλληλεπίδραση, την δημιουργία κινήτρων και την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών της εταιρίας.

 • Δημιουργία θεματικών εργαστηρίων (Workshops) και δημιουργία χρήσιμου αρχείου για την ιστορία των κτηρίων και τη σχέση τους με την περιοχή τα όποια να αναδειχθούν και θα προβληθούν μέσω της συνεργασίας και με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 • Η σχεδίαση και πραγμάτωση ολόκληρων πρότυπων έργων (π.χ. διάθεση χρημάτων για την δημιουργία κτηρίων που εκφράζουν την παραδοσιακή τεχνοτροπία και τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν για κοινοτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και να αποτελέσουν συνέχεια της οικιστικής παράδοσης ή να προσθέσουν στοιχεία που μπορούν να προσαρμοστούν αρμονικά σε αυτή.

 • Ίδρυση της 1ης «Βιβλιοθήκης Εργαλείων» (Tool library) στην Ελλάδα προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι πολίτες να επισκευάζουν και να καλλωπίζουν ακίνητα που τους ανήκουν βελτιώνοντας τη συνολική εικόνα των κτηρίων και του οικιστικού ιστού. - Σύσταση εθελοντικής κατασκευαστικής ομάδας για στοχοθεσία και πραγμάτωση κατασκευών προς εξυπηρέτηση διαδραστικών κοινοτικών εγχειρημάτων (project) που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

 • Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς, πανεπιστημιακούς, ιδιωτικούς και διεθνείς. - Διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.).

 • Εθελοντικές δράσεις.

 • Χαρτογράφηση και ανάρτηση σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτες στο διαδίκτυο.

 • Υιοθέτηση τεχνολογίας QR Code scanning σε σημεία ενδιαφέροντος και σύνδεση τους με τις διαδικτυακές πλατφόρμες της εταιρίας όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για την ιστορία κτηρίων ή τοπίων σε δευτερόλεπτα.